Giá motor điện teco 3 pha 4 poles

Giá motor điện teco 3 pha 4 poles

 • Động cơ Teco0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Động cơ Teco0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Động cơ Teco0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Động cơ Teco1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Động cơ Teco1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Động cơ Teco2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Động cơ Teco3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Động cơ Teco5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Động cơ Teco7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Động cơ Teco10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Động cơ Teco15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Động cơ Teco20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Động cơ Teco25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Động cơ Teco30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Động cơ Teco40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Động cơ Teco50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Động cơ Teco60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Động cơ Teco75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Động cơ Teco100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Động cơ Teco125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Động cơ Teco150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Motor điện Teco 3 pha 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Motor teco 3 pha 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 20HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Mô tơ điện 380 Volt 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Motor 3 pha teco 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng
Có thể bạn quan tâm : Động cơ điện 1 pha Xem thêm các loại động cơ điện 3 pha
/ /