Giá động cơ điện teco 3 pha 2 poles

Giá động cơ điện teco 3 pha 2 poles

 • Motor điện Teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965.000 Đ
 • Motor điện Teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Motor điện Teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Motor điện Teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Motor điện Teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Motor điện Teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Motor điện Teco 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Motor điện Teco 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Motor điện Teco 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Motor điện Teco 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Motor điện Teco 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850..000 Đ
 • Motor điện Teco 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Motor điện Teco 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Motor điện Teco 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Motor điện Teco 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Motor điện Teco 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.69.000 Đ
 • Motor điện Teco 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Motor điện Teco 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Motor điện Teco 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Motor điện Teco 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • ĐỘNG CƠ TECO 3 PHA
 • Động cơ Teco 3 pha 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Động cơ Teco 3 pha 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • MOTOR TECO 3 PHA
 • Motor teco 3 pha 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Motor teco 3 pha 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • ĐỘNG CƠ ĐIỆN 380VOLT
 • Động cơ điện 380 Volt 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Động cơ điện 380 Volt 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Động cơ điện 3 pha teco 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ
 • – Bảng giá trên chỉ áp dụng với motor chân đế nếu motor mặt bích thì cộng thêm 10% – Bảng báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% – Bếu có đơn hàng lớn thì sẽ có mức chiết khấu cao hơn tùy thuộc vào từng đơn hàng – Bảng báo chị áp dụng hiện hành, nếu có sự thay đổi về giá thì sẽ thông báo sau và sử dụng bảng giá sau khi thay đổi
Có thể bạn quan tâm : Động cơ điện 1 pha Xem thêm các loại motor điện
/ /